Rekrutacja

ROK SZKOLNY 2016/2017

 

 


 

OFERTA:

 • Nauczyciele licealni
 • Intensywna nauka języka angielskiego w klasie I
 • Wprowadzane specjalistyczne słownictwo w klasie II
 • Wykładowy angielski w klasie III
 • Docelowo dwujęzyczna historia, fizyka, matematyka, chemia, biologia, informatyka, WoS
 • Łatwiejsza kontynuacja nauki w dwujęzycznym oddziale LO

Oferta naszej szkoły znajduje sie na platformie naboru tutaj .


WAŻNE:

Kandydaci dokonują rejestracji elektronicznej ( link ) w terminie ustalonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty, tj.:

od 6 do 20 maja 2016 r. do godz.15:00. W tym terminie  dostarczają także wydrukowane z elektronicznego systemu naboru podanie ucznia podpisane również przez rodziców/ prawnych opiekunów/ oraz dwa zdjęcia legitymacyjne (pokój nr 16, I piętro)


 • Test uzdolnień kierunkowych:  23 maja 2016 r. godz. 9:00 

 • Ogłoszenie wyników testu: 6 czerwca 2016 r. do godz. 10:00

 • Od 24 do 28 czerwca 2016 r. godz. 15:00 - dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po klasie 6. W przypadku występowania kryteriów, o których mowa w uwagach, należy przedłożyć również stosowne dokumenty 1) potwierdzające te okoliczności.

 • 15 lipca 2016 - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych.

 • Do 20 lipca 2016 r. godz. 14:00 – termin potwierdzenia przez rodziców kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie: oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po klasie 6 (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do Gimnazjum), kwestionariusza osobowego, kwestionariusza dotyczącego nauki religi i etyki, kwestionariusza dotyczącego drugiego języka obcego (do pobrania w zakładce "Dodatkowe informacje i dokumenty").
  Jeśli rodzice nie życzą sobie uczestniczenia dziecka w zajęciach ani z religii ani z etyki - nie składają załącznika II.


 • Ostateczna lista przyjętych: 22 lipca 2016 r.


UWAGA:

LAUREACI i FINALIŚCI KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO o NAGRODĘ DYREKTORA III LO są zwolnieni z przystąpienia do testu uzdolnień kierunkowych i otrzymują maksymalną ilość punktów przewidzianą dla testu. Proszeni są także o dopilnowanie wpisu na świadectwie o osiągnięciach w konkursie.

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 8. kryteria powyższe mają jednakową wartość.

ad 1)

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów wymienionych powyżej  to:

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 1. Dokumenty, o których mowa w lit. b-d są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a§ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

 2. Dokumenty, o których mowa w lit. b-d mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata .

 3. Oświadczenie, o którym mowa w lit.a, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 Szczegółowe informacje o rekrutacji pod numerem telefonu:

 • (33) 496 03 33
 • (33) 496 03 30


 

Wszystkich zainteresowanych oraz kandydatów do  Gimnazjum Dwujęzycznego nr 2, mieszczącego się w budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej, uprzejmie prosimy o wnikliwe zapoznanie się z  regulaminem. Znajdą w nim Państwo szczegóły rekrutacji oraz spis wymaganych dokumentów.